شجره نامه پیامبران

ادم(۹۳۰-حوا)

شیث(۹۱۲)

انوش

قینان

مهلائیل

یارد

ادریس(۲۶۵)

متوشالح

لمك

نوح ع

(۹۵۰-نبی الله)

 

ادم(۹۳۰-حوا)

شیث(۹۱۲)

انوش

قینان

مهلائیل

یارد

ادریس(۲۶۵)

متوشالح

لمك

نوح ع

سام

ارفكشاد-(صالح۴۳۳)

شالح

هود(۴۶۴)-خضر

فالج

رعو

سروج

ناحور

تارح- لوط-شعیب

ابراهیم ع

(خلیل الله۱۷۵)

ادم(۹۳۰-حوا)

شیث(۹۱۲)

انوش

قینان

مهلائیل

یارد

ادریس(۲۶۵)

متوشالح

لمك

نوح ع

سام

ارفكشاد-(صالح۴۳۳)

شالح

هود(۴۶۴)-خضر

فالج

رعو

سروج

ناحور

تارح – لوط-شعیب(۱۴۲)

ابراهیم ع

 اسحاق(۱۸۰سارا)

      -      ایوب(۱۴۰)

یعقوب(۱۴۷)

لاوی                      -یوسف

قهات

عمران                 

موسی ع هارون

(۱۲۰كلیم الله)

اسباطیانقبا(۱۲)

ادم(۹۳۰-حوا)

 شیث(۹۱۲)

انوش

قینان

مهلائیل

یارد

ادریس(۲۶۵)

متوشالح

لمك

نوح ع

سام

ارفكشا-(صالح۴۳۳)

دشالح

هود(۴۶۴)-خضر

فالج

رعو

سروج

ناحور

تارح- لوط-شعیب(۱۴۲)

ابراهیم ع

اسحاق(۱۸۰سارا)

   -     

یعقوب(۱۴۷)

 یهودا          –بن یامین

فارص

حصرون

ارام

عمیناداب

نخشون

شلمون

بوعز

عوبید

یسا

داود(۱۰۰)

سلیمان(۵۳)

رحبعام

ابیا

اسا

یهوشاافاط

بورام

عزیا

یوتام

احاز

حزقیا

منسی

امون

یوشیا

یكنیا

سالتثیل

زروباب

ابیهود

ایلیاقیم

عازور

صادوق

باكین

ایلیهود

ایلعاذر

متان (ماثان)

عمران(یعقوب)

مریم

عیسی ع

(۳۳روح الله)

حواریون(۱۲)

ادم(۹۳۰-حوا)

شیث(۹۱۲)

انوش

قینان

مهلائیل

یارد

ادریس(۲۶۵)

متوشالح

لمك

نوح ع

سام

ارفكشاد-(صالح۴۳۳)

شالح

هود(۴۶۴)-خضر

فالج

رعو

سروج

ناحور

تارح- لوط-شعیب(۱۴۲)

ابراهیم ع

 اسماعیل(۱۳۷-هاجر)

قیدار

حمد

ارز

نبت

سلافان

همیسع

الیسع

ادد

عدنان

معد

نزار

مضر

الیاس

مدركه

خزیمه

كنانه

نضر   

مالك

فهر

غالب

 

لوی

 

كعب

 

مره

 

كلاب

 

قصی

 

عبدمناف

 

هاشم- (امیه)

 

عبدالمطلب-(عباس-ابوطالب-ابولهب-حمزه)

 

عبدالله-(امنه) 

 

 محمد ص

(۶۳رسول الله)

امامان(۱۲)

 

شما باید عضوی از گروه شوید تا بتوانید در این مبحث شرکت کنید

بحث های مرتبط

اشکال یابی جوملا

جلسه

اطلاعات مشخصات

حافظه استفاده شده

پرس و جو پایگاه داده