دفعات خلقت ومرگ


دوخلق- دومرگبراساس آیات الهی موجودات جهان بویژه انسان دارای دوخلق یاآفرینش اندكه بتعبیرقرآن به(نشاه الاولی)و(نشاه الاخری یانشاه الاخره)شده استوهمچنین دارای دومرگند كه اولی به(موته الاولی)و(موته الاخری یاموته الاخره)تعبیرمیگردد.باین صورت كه آفرینش اول بصورت تدریجی ازاغازخلقت شروع وبدنبال آن مرگ تدریجی برای مخلوقات حاصل میگردداین آفرینش ومرگ او ل است كه بدنبال آن برزخ اول(تدریجی)حاصل میگردد.سپس درپایان جهان پس ازاعلام صوراول جهان وهرانچه درانست حتی ارواح میمیرند وجهان بطوركلی درسكوت ونیستی قرارمیگیرداین مرگ دومست وپس ازمدتی حدود40سال كه برزخ دوم(دفعی)میباشدباصوردوم رستاخیزاغازمیگرددكه این نیزخلق دوم محسوب میشود بنابراین خلق ومرگ اول تدریجی وخلق ومرگ دوم دفعه واحده میباشدبرهمین سیاق برزخ نیزابتداتدریجی وسپس دفعیست. آفرینش تدریجی ازعالم ذراغازوبدنیامیانجامدودررستاخیزخلق دفعی صورت میپذیردهمانطوركه دردنیامرگ تدریجی حاصل وسرانجام درصوراول مرگ دفعی صورت میپذیرد.آیات رامرورمیكنیم1-ولقدعلمتم النشاه الاولی....62واقعه(خلق اول) 2-وان علیه النشاه الاخری48نجم(خلق دوم)3-ان هی الاموتتنا الاولی...34دخان(موت اول) 4-لایذوقون...الاالموته الاولی56دخان(موت اول) 5-انمانحن یمیتین الاموتتناالاولی..56صافات(موت اول)6-ونفخ فی الصور...ثم نفخ فیه اخری68زمر(مرگ وخلق دوم)7-افعییناباالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید14ق(مرگ وخلق دوم ) 8-قل سیروا..كیف بدا الخلق ثم ا... ینشئ النشاه الاخره19عنكبوت(خلق اول ودوم)9-قالواربناامتنااثنیین واحیینااثنیین11مومن(خلق ومرگ دوبار)10-كیف تكفرون..كنتم امواتافاحیاكم ثم یمیتكم ثم الیه ترجعون 28بقره(دومرگ ودوخلق)

شما باید عضوی از گروه شوید تا بتوانید در این مبحث شرکت کنید

اشکال یابی جوملا

جلسه

اطلاعات مشخصات

حافظه استفاده شده

پرس و جو پایگاه داده