تحول فرهنگی نیازبه صراحت وشجاعت دارد!


بنام خدا



همانگونه که گفته اند فلسفه مادر علوم است وهمه شاخه های دانش ازآن جداشده ودرعین حال باهم مرتبط هستند روزی حوزه های علمیه تنها جایگاههای تدریس وتدرس بود واین امر نه تنها درکشورهای اسلامی بل دراروپا نیزتشکیلات دینی مهمترین جایگاه پرورش علم وعالم بودند اما با تحولاتی که درکشورهای اروپائی رخ داد پدیده های جدید بنام دانشگاه وآکادمی جایگزین مدارس مذهبی شد ومیان آندو جدائی افتاد وچون مدارس مذهبی نتوانستند همزمان با توسعه دانش همگام شوند عقب ماندند وامروزه این عقب ماندگی در کلیسای کاتولیک وواتیکان کاملا مشهود است. در ایران اسلامی نیز همان تحولات تاثیر خودرا گذاشت ودانشگاهها جایگزین حوزه های علمیه شدند اما ملت ایران با انتخاب خوددرسال1357 خواهان این بود که دانشگاهها درکنارحوزه ها وهمگام باهم پیش روند چرا که دانش اگر درپیوند با خداوند نباشد نتیجه درستی نمیدهد . اخیرا رئیس جمهور محترم دریکی ازدانشگاههااز دانشگاهیان خواستند تا وارد میدان شده ونظرات خودرا اعلام کنند چرا که درغیاب آنان دیگرانی که صاحب نظر نیستند میداندار میشوند .صاحب نظر دانشگاهی باید نظرات خودرا باصراحت وشجاعت اعلام کند حوزه های ما نیازمند اینگونه نظرات هستند البته ممکن است اعلام نظری واکنش منفی بهمراه داشته باشد مانند یکی از اساتید که درباره نتایج اقدامات هسته ای ایران نظر داد وازطرف دادسرای فرهنگ احضار شد ویا درباره شناسائی اسرائیل نظر خودرا صریحا اعلام نمود که با معیارهای موجود درجامعه همخوانی ندارد اما این مهم نیست همیشه بیان حقایق خطر آفرین است مگر سقراط به محاکمه کشیده نشد مگر گالیله محاکمه نگردید اما آنچه ماند سقراط وگالیله بود والباقی کف روی آب. بنابراین سکوت استاد دانشگاهی وبسنده کردن به تدریس یکنواخت شاید فرار ازمسوولیت باشد وروزی گریبان آدمی رابگیرد کسیکه میداند مسوول است وباید دیگران را آگاه کند .ثمره اینکار حرکت درحوزه هارا بیشتر میکند تا با دانش روز هماهنگ شوند وموجب رشد علم فقه میگردد چرا که اگر حرکت نکنند سرنوشت کلیسای کاتولیک ومدارس مذهبی آنان رادرپی خواهند داشت .پس همه صاحب نظران دانشگاهی وحوزوی با شجاعت وصراحت نظرات خودرا در مطبوعات ویا کتاب بنویسند تا برای همیشه جاودانه بمانند.



نظر زیباکلام درباره رسمیت کشور رژیم صهیونیستی



سیاه‌چاله تهران در حال بلعیدن کشور است

شما باید عضوی از گروه شوید تا بتوانید در این مبحث شرکت کنید

اشکال یابی جوملا

جلسه

اطلاعات مشخصات

حافظه استفاده شده

پرس و جو پایگاه داده