فرهنگ ایرانی اسلامی


بنام خدا


ایران سرزمین آریائیان کشوری بابیش از یک نیم میلیون کیلومترمربع وسعت وحدود ۷۵ میلیون نفر جمعیت درمنطقه خاورمیانه قرار دارد. کشوری با همسایگان متعدد ودرشمال با دریای مازندران ودر جنوب با خلیج فارس قرین است.


ایران به عنوان یک سرزمین و یک ملت، پیشینه‌ای کهن دارد و یکی از تاریخی‌ترین کشورهای جهان به‌شمار می‌رود.


پیش ازمادها سرزمین ایران دارای تمدنهای شهرسوخته عیلام وجیرفت بود وپس ازمادها حکومتهای بزرگی همچون مادها هخامنشیان اشکانیان وساسانیان تا پیش از حمله اعراب در کشورمان حکمرانی میکردند وپس از هجوم اعراب مدت دوقرن تحت سلطه خلفا ی عرب بوده وپس از استقلال ازاعراب حدود ۲۰ حکومت ایرانی تا وقوع انقلاب اسلامی درسال۱۳۵۷ براین سرزمین حکومت کرده اند وسرانجام با رای بالای مردم جمهوری اسلامی شکل گرفت واین کشور در مسیر نوینی ازتاریخ پر فراز ونشیب خود قرار گرفت.


سرزمین ایران از همان آغاز مردمانی خداپرست داشت بعبارت درست تر مردمانی موحد بودند اگر چه تاریخ زردشت مربوط به دوران اشکانیان است وچندان روشن نیست نیاکان ما از همان آغاز خدای یگانه را میپرستیدند کتیبه هائی که از کورش بزرگ وداریوش بجا مانده حکایت از خدای یگانه در باورهای مردمان این مرزو بوم بوده است . در جائی نقل شده است که کورش از اوصیائ ابراهیم خلیل بوده اند درقران کریم از ایشان به نیکی یاد شده است وبا عنوان عبد صالح خدا از ایشان یاد گردیده است ذوالقرنین لقب ایشان در قران کریم آمده است .در خصوص دین زردشت نیز که از آن یکبار در قران کریم یاد شده  گفته میشود که از مروجان دین حنیف ابراهیم خلیل بوده اند.واین موارد بیانگر یکتاپرستی مردمان این سرزمین پاک بوده است


با این مختصر باید گفت که سرزمین ایران ومردمانش هرگز بت پرست ویامشرک وبیخدا نبوده اند وبهترین دلیل حضور همه ادیان الهی در کشور عزیزمان ایران است


صابئین درجنوب کشور که ازپیروان صاب ابن نوح وآئین نوحند


زردشتیان از ادیان مروج دین حنیف ابراهیم خلیل ع


یهودیان پیروان موسی ع که در زمان کورش بزرگ به ایران پناهنده شدند


ارمنیان پیروان حضرت عیسی ع که دردوران جنگهای گوناگون به ایران پناهنده شدند


وبالاخره مسلمانان که اکثریت مردم ایران را تشکیل میدهند واز همه مذاهب چهارگانه اهل سنت ومذاهب گوناگون شیعی وخصوصا پیروان امامیه که اکثریت را دارا هستند


کشور ما تنها کشوری است که چنین ویژگی را درجهان داراست.


اینک میتوان علت اصلی فرهنگ استثنائی ایرانیان رادر جهان دریافت  تنها کشوری که براساس توحید ایجاد وتا امروز پایدار است به سایر تمدنهای گذشته بنگرید یا بیخدا بودند یا بت پرست ویا خدایان متعددرا میپرستیدند .باید تمدن ارزشمند کشورمانرا دردرجه اول مدیون باورهای الهی وتوحیدی بدانیم

شما باید عضوی از گروه شوید تا بتوانید در این مبحث شرکت کنید

اشکال یابی جوملا

جلسه

اطلاعات مشخصات

حافظه استفاده شده

پرس و جو پایگاه داده