ادیان الهی درقرآن


ادیان الهی همان شرایعی است كه توسط پیامبران اولو العزم برای بشریت اورده شده است وهرگونه شریعت دیگرجزادیان یادشده یاالهی نبوده ویابیكی ازادیان یادشده بازمیگردد  ادیان الهی بشرح زیرست 1-صابئین-گروه كوچكی كه ازپیروان حضرت نوح بوده كه دربخشی ازجنوب كشوردرحوالی اهواززندگی میكنندوتوجه وعلاقه بسیاری بستارگان دارندانان خودراازپیروان ادریس نبی ونوح پیامبرمیدانندومنسوب به صاب بن نوح اند. 2-مجوس(زردشتی)-ازحضرت ابراهیم ودین حنیف اودرتاریخ سابقه ای جززردشتیان باقی نمانده است مورخان میگویندزرتشت ازپیامبران مروج دین حنیف بوده است وعلت مهم احترام زردشتیان باتش بخاطرسردشدن آن برابراهیم بوده است زردشت راپیامبرایرانیان میدانند. درخصوص زردشت روآیاتی دراسلام وجوددارد.     یك-ان المجوس كان لهم نبی فقتلوه وكتاب احرقوه(وسائل الشیعه جلد11).دوقدانزل ا... الیهم كتاباوبعث الیهم نبیا(حضرت امیر) سه-سنوابهم سنه اهل الكتاب(ازامام سجاد) قبل اززردشت مه ابادواذرهوشنگ پیامبربودند.برخی ازادیان شبه قاره هندودورترنشات گرفته ازدین زردشتند 3-یهودیت-(كلیمی) دین یهودی شریعت حضزت موسی است كه امروزه حدودبیست میلیون نفرپیروداردوعمومادرامریكا اروپاواسرائیل سكونت دارند.4-مسیحیت(نصرانی)مسیحیت شریعت حضرت عیسی است كه بیش از یك میلیاردنفرپیرودر جهان دارد.5-اسلام اسلام شریعت پیامبراسلام است ودین مسلمانان كه تاپایان جهان ادامه دارد.هم اكنون بیش ازیك میلیاردمسلمان دربیش از50كشور اسلامی وسایركشورهازندگی میكنند آیات این بخش رامرورمیكنیم1-ان الذین امنواوالذین هادووالصابئین والنصاری والمجوس..17حج2-ان الذین امنواوالذین هادووالنصاری والصابئین..62بقره3-ان الذین امنواوالذین هادووالصابئون والنصاری  69مائده4-ان الدین عندا... الاسلام18ال عمران5-من یبتغ غیرالاسلام دینافلن یقبل منه80ال عمراننكته-دین نوح وابراهیم بنیانهای فكری راتحكیم بخشیدندوموسی شریعت رااوردوحكومت تشكیل دادوعیسی بنیانهای اخلاق راتحكیم بخشیدوانگاه دین اسلام تعدیل كننده وتكامل دهنده هرسه عنصررابنا گذاشت ومرادازمكارم اخلاق همان بنیانهای اخلاق است.پیامبران اولوالعزم ودین وكتاب آ نان  در دو حدیث(1480و1481)

شما باید عضوی از گروه شوید تا بتوانید در این مبحث شرکت کنید

اشکال یابی جوملا

جلسه

اطلاعات مشخصات

حافظه استفاده شده

پرس و جو پایگاه داده