- قانون اساسی مهمترین دستاورد(بمناسبت سالگردپیروزی انقلاب اسلامی)


بنام خداطرح ایجادقانون اساسی درکشورهای اروپائی برای اولین بار یک دستاورد بشری درجهت جلوگیری ازاستبداد حکومتها وازجمله دولتهای دینی بود.دردوران اسلام ازهمان آغاز تا پایان امپراطوریهای اسلامی نظیر حکومت عباسیان وسپس عثمانی سیستم اداره حکومت براساس قران کریم ومدیریت یک خلیفه یاسلطان بود .اما با دستاوردی که بشر دردوران جدید درامر حکومت داری بدست آورد با انقلاب اسلامی ایران وبهره بردن از دستاورهای بشری برای اولین بار قانون اساسی یک نظام اسلامی آنهم با وبژگی اهلبیت ببار نشست ودرسال آغازین پیروزی انقلاب اسلامی درسال1358 به تصویب ملت ایران رسید ومورد تنفیذ امام راحل قرار گرفت.  اینک  به میمنت دهه مبارکه فجر وسالگرد پیروزی انقلاب اسلامی باردیگر اززاویه ای دیگر این دستاورد الهی بشری را مرور میکنیممیدانیم که خداوند هم مقنن است هم حاکم وهم قاضی  واین سه مسوولیت به پیامبر منتقل میگردد درآغاز راه پیامبر اسلام دردوره کوتاه حکومت خویش تلاش بسیار نمودندتا مردم را از طریق شورا ومشورت در اداره حکومت آشنا سازند. دردوره کوتاه حکومت علی ع با همه گرفتاریها ازجمله جنگهای داخلی امام تلاش کردند تا با خطبه های خویش این مشارکت را درتاریخ ثبت کنند اما فرصتی برای بروز عملی آن نبود وبعد حکومت به امویان وسپس عباسیان رسید ودیگر اهلبیت نقشی در حاکمیت نداشتند.درعصر غیبت این فرصت بدست آمد تا مسلمانان تعقل بیشتری نمایند اما ستمگران حاکم اجازه مشارکت عموم را درحکومت ندادند تا اینکه تحولی عظیم در اروپا روی داد وجمهوریهای مردمی با قانون اساسی وتفکیک قوا ایجاد شد ویکصد سال پیش این ثمره بشری در اولین قانون اساسی درکشورما حضور پیدا کرد وسرانجام درسال 1358 تکامل یافتاینک درنظام اسلامی ایران این مردمند که با گزینش خود ازمیان روحانیان مجتهد نمایندگانی را بعنوان خبرگان مشخص میکنند تا آنان یکی را برای رهبری نظام برگزینند تا وی سیاستهای کلی نظام را تدوین وابلاغ نمایند. ازطرف دیگر همان مردم با انتخابات آزاد نمایندگان خودرا برای قوه مقننه انتخاب نموده ورئیس جمهور خودرا برگزیده تا با همکاری نمایندگان مجلس  دولت خودرا تعیین وزمام امور کشوررا درچارچوب سیاستهای کلی نظام پیش برند(قوه مجریه)درنهایت رهبری نظام مجتهدی بیطرف وآگاه را به ریاست قوه قضائیه منصوب نموده تا قضات آن قوه در اختلافات میان دوقوه دیگر ومردم وبالعکس داوری کنند همان داوری قدرتمند ومستقلی که درزمان امام علی قاضی وقت امام مسلمین را بنابر شکایت فردی به دادگاه احضار نمود.اینک درسالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران ضمن درود بروان امام راحل از خداوند بطلبیم تا آزادی در کشورمان آنچنان نهادینه شود تا مردم بهترینها را برای ریاست جمهوری ونمایندگان خود درمجلس شورای اسلامی ومجلس خبرگان رهبری برگزیند ونمایندگان مجلس خبرگان رهبری نیز شایسته ترین فردرا برای رهبری نظام انتخاب وایشان نیز بیطرفترین ومستقلترین فرد را برای قوه قضائیه برگزینند تا اسلام عزیز وجمهوری اسلامی درعمل نمونه ای برای مردم جهان گردد.ان شاءالله

شما باید عضوی از گروه شوید تا بتوانید در این مبحث شرکت کنید

اشکال یابی جوملا

جلسه

اطلاعات مشخصات

حافظه استفاده شده

پرس و جو پایگاه داده