قایان لطفا انرژی خودراصرف پذیرش مردم کنید!!


بنام خدابرای اولین باربرف سنگینی که در50 سال گذشته سابقه نداشته است درسراسرکشور باریده است واین امر همزمان با توزیع سبد کالا درمیان مردم گردیده ومشکلاتی برای هموطنان ما ایجاد شده است. نقد مسوولان درمورد کاستی ها امری درست است والبته مسوولان باید تمامی تلاش خودرا درجهت رفع مشکلات بکارگیرند اما برخی فرصت طلبان که براثر انتخاب مردم درانتخابات اخیرازقطار سیاست پیاده ویا اوت شده اند بازار مقایسه دولت فعلی با دولت سابق را داغ نموده ومدام با این مقایسه برطبل ناتوانی دولت حاضر میکوبند. بنده ضمن اینکه ایرادی براین نقدها نمیگیرم و حق هرکسی میدانم که حرف خودرا بزند تنها دونکته را یادآوری میکنمیک:آیا این فضای آزاد برای نقد وانتقاد در دولت پیشین وجودداشت؟ اگر میداشت که زندانها از مخالفان خالی بودوروزنامه های مخالف فعال بودند وکسی نگرانی از بیان نظرات خود نمیداشت. پس قدر این نعمت الهی مردمی را بدانید تا نعمتتان افزون گردددو:فارغ ازهرنقدی به هردولتی باید بدانیم که دولتها منتخب مردمند وباید حرمت مردم را با احترام به دولت پاس داشت واساسا هردولتی کامل نیست وباید نقاط ضعف آنرا بازگو نمود تا تکامل یابد اما چرا تبررا برداشته برریشه میزنید مگر مردم را قبول ندارید ؟اگر قبول نداریدآیا دولت مورد علاقه شما منتخب مردم نبود؟شما با این اقدام نقش مردم را دردولت مورد قیول خود منتفی کرده اید.بنابراین انرزی خودرا صرف مقایسه دولتها نکنید زیرا همه دولتها منتخب مردمند .تمام تلاش خودرا درجهت نقد نقیصه ها بکار گیرید تا برطرف شود. بعبارت دیگرپیروزی این دولت وهردولتی پیروزی نظام است .پس اگر موافق نظام هستید همراه مردم باشید ونقد دلسوزانه کنید

شما باید عضوی از گروه شوید تا بتوانید در این مبحث شرکت کنید

اشکال یابی جوملا

جلسه

اطلاعات مشخصات

حافظه استفاده شده

پرس و جو پایگاه داده